Zwołuje się zdalną XXIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 listopada 2020r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • wspólnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2021r.;

 2. podatku od środków transportowych na 2021r.;

 3. zmiany Uchwały Nr XX/180/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 4. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021  rok”;

 5. zmiany uchwały nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”;

 6. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Rudnik, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content