Zwołuje się zdalną XXVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 lutego 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik;

 2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 3. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik;

 4. zamiaru przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany budżetu na rok 2021;

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content