2 marca br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach wręczono umowy na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Rudnik przygotowała i złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Gminę Rudnik reprezentowali wójt Piotr Rybka oraz skarbnik Danuta Biczysko. W ramach pozyskanych środków 165 666 zł wykonana zostanie kompleksowa wymiana i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ponięcicach.

Skip to content