Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy wzięło udział w Kampanii edukacyjno – informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. Dzięki gotowości naszej placówki do podjęcia się nowych zadań otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza Warmtec AP NEO a dzieci codziennie mogły obserwować jakość powietrza w sali przedszkolnej.  W kampanii uczestniczyła grupa starszaków (19 dzieci) oraz grupa młodsza (14 dzieci). W ramach rozpoczęcia realizacji programu, dzieci wybrały się na wycieczkę w okolicy przedszkola w poszukiwaniu źródła dymu i zanieczyszczeń w powietrzu. Następnie nauczyciele przeprowadzili rozmowę na temat źródeł dymu w oparciu o spostrzeżenia z wycieczki i plakaty edukacyjne. Przedszkolaki zastanawiały się, jak ograniczyć źródła zanieczyszczeń powietrza. W  trakcie  realizacji programu przedszkolaki  uczestniczyły w licznych eksperymentach naukowych, pozwalających zrozumieć im niektóre pojęcia, np.: powietrze, smog, wpływ zanieczyszczeń na rośliny, wodę i ziemię. W czasie zajęć poruszony został temat smogu i jego negatywnego wpływu na nasze zdrowie, przy wykorzystaniu prezentacji oraz filmów edukacyjnych „Bajka o księciu i złym smogu” autorstwa Michała Piotrowskiego.  Dzieci dowiedziały się również o tym, że rośliny oczyszczają powietrze i dostarczają niezbędny tlen. W związku z tym przedszkolaki sadziły do doniczek różnego rodzaju rośliny. Również w sali przedszkolnej codziennie dbały o swoje kwiatki i rośliny, gdyż to one każdego dnia dostarczają nam czyste powietrze.  W celu utrwalenia zdobytych wiadomości, wykorzystano pakiet kart pracy dla dzieci. Przedszkolaki samodzielnie malowały pracę plastyczną pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Realizacja akcji oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci, bardzo chętnie z dużym zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich podejmowanych działaniach. Przeprowadzono także z dziećmi konkurs wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, jego roli dla człowieka i przyrody. W czasie konkursu dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, w ramach opisywanej kampanii. Na zakończenie konkursu dzieci otrzymały dyplom „Przyjaciela Ziemi”. W celu utrwalenia zdobytych wiadomości, wykorzystano nadesłane przez organizatora kampanii karty pracy dla dzieci. Karty pracy dzieci można było podziwiać na gazetce w szatni. Realizacja akcji oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci zrozumiały konieczność segregowania śmieci i dbania o przyrodę. Bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich podejmowanych działaniach. Dzięki kampanii pt.: „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech” przedszkolaki stały się bogatsze o nowe doświadczenia i wiedzę. Przy wejściu do przedszkola, umieszczono tablicę ukazującą jakość powietrza każdego dnia oraz plakat informacyjny z głównymi założeniami programu. Tablica była codziennie uzupełniana za pomocą piktogramów, tj. obrazków symbolizujących nasze samopoczucie w związku ze stanem zanieczyszczenia powietrza. Każdy z rodziców otrzymał broszurę informacyjną, dotyczącą realizowanej w przedszkolu kampanii. Dyrektor placówki wzięła udział w konferencji, której celem było podsumowanie efektów realizacji przedsięwzięcia.

E.R.

 

Skip to content