Zwołuje się XXXI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 września 2021r. na godz. 15.00 w sali świetlicy wiejskiej (dawne GCI) w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. zbycia nieruchomości – działki nr 386 a.m.3 położonej w Sławikowie

 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Ligocie Książęcej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 108/1, 111/3, 112/1 i 115/1;

 5. zbycia nieruchomości – działki nr 336/2 a.m.2 położonej w Grzegorzowicach;

 6. zmiany uchwały Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 7. zmiany uchwały Nr XXII194/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 8. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content