Zwołuje się zdalną XXXIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 listopada 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. podatku od środków transportowych na 2022 rok;

 4. podatku od nieruchomości na 2022 rok;

 5. ustalenia wynagrodzenia Wójta;

 6. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

 7. zmiany uchwały Nr XXIV/215/2020 z dnia 15.12.2020r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odp. komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odp. kom. właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

 8. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywanych prac społecznie użytecznych na 2022 rok”;

 9. przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

 10. zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu GBP w Rudniku;

 11. zmiany uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15.12.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 12. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 13. uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik”;

 14. uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudnik na lata 2021 – 2036”;

 1. wyłączenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy;

 2. rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy;

 3. likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy;

 4. ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz zwrot kosztów podróży;

 5. skargi Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami Integracyjnymi
  w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik;

 6. rozpatrzenia petycji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content