Zwołuje się XXXVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 marca 2022r. na godz. 15.00 w sali nard Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Rudnik nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

 4. wydzierżawienia części nieruchomości gminnych na okres powyżej 3 lat;

 5. zmiany Statutu Gminy Rudnik;

 6. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach;

 7. zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2022 roku”;

 9. zmiany uchwały Nr XXXIII/309/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 listopada 2021r. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik”;

 10. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 – 2026;

 11. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;

 12. przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii;

 13. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz zwrot kosztów podróży;

 14. zmian w Uchwale Nr XXXV/331/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – ZWiUK
  w Rudniku na 2022 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content