Zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 maja 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie XXXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II.  Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.

IV. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

V.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

VI. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2022;

 3. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Rudnik na rok 2022r.;

 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;

 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku za 2021 rok;

 6. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji
  w Raciborzu;

 7. zmiany uchwały Nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego Transportu zbiorowego;

 8. określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 9. podatku od środków transportowych na 2022 rok.

VII.  Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

VIII.  Zakończenie obrad.

Skip to content