Zwołuje się XLI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 czerwca 2022r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2021.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2021r.;

 4. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2022/2023.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content