Zwołuje się XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 17 sierpnia 2022r. na godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2022;

 3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku;

 4. ws zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7.05.2020r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym;

 5. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2022 roku;

 6. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku;

 7. przejęcia przez Gminę Rudnik do realizacji zadania Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
  w granicach administracyjnych Gminy Rudnik.

 1. Zakończenie obrad.

Skip to content