Zwołuje się XLIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 31 sierpnia 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Modzurowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/3;

 2. zbycia nieruchomości, działek nr 1/8 i 373/1 a.m.1 położonych w Ponięcicach;

 3. pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

   

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content