Summary

Na podstawie postanowień art. 20 ust.1 i 1a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień
4 października 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XLV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
IV. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
V. Przyjęcie uchwał w sprawie:

• zawarcia porozumienia dotyczącego zmiany Aglomeracji Racibórz, obejmującej tereny położone w gminach: Kornowac, Lubomia, Racibórz i Rudnik.

VI. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
VII. Zakończenie obrad.

Zwolnienie radnych z pracy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559).

Skip to content