Gmina Rudnik przeprowadziła konsultacje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik”. Powodem przystąpienia do prac planistycznych były wnioski złożone przez mieszkańców i w zawiązku z tym potrzeba aktualizacji dokumentów.

W ramach opracowywania tego dokumentu przeprowadzono wiele różnych form konsultacji z mieszkańcami. Były to:

  • Warsztaty z udziałem ekspertów
  • Punkty informacyjne w sołectwach
  • Spotkanie otwarte w Rudniku
  • Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne i projektowe z udziałem mieszkańców Sławikowa
  • Narzędzie internetowe

W konsultacjach (od 04. 2021 do 08.2022) wzięli udział mieszkańcy całej gminy – ponad 110 osób. Wiele osób złożyło formalne wnioski do powstających dokumentów.

Wnioski z konsultacji dla miejscowości Rudnik

Propozycje Urzędu Gminy dotyczące lokalizacji nowych inwestycji w miejscowości Rudnik zostały pozytywnie przyjęte przez mieszkańców (1 przedszkole, 2 w otoczeniu stawu powstanie kompleks rekreacyjno-turystyczno-sportowy, 3 powstanie  wiata i przystanek dla rowerów, stacja rowerowa do napraw).

W Rudniku wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną oraz drobne usługi dla mieszkańców).Tereny przeznaczone pod inwestycje w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą przeznaczone pod nieuciążliwą działalność gospodarczą np. hale produkcyjne nieuciążliwe, hale magazynowe, myjnie samochodowąWskazano, aby ewentualny przemysł odsunąć jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej.

Wnioski z konsultacji dotyczące zespołu pałacowo-parkowe w Sławikowie

Zespół pałacowo-parkowy jest ważnym elementem tożsamości i dziedzictwa kulturowego regionu. Koncepcja rewitalizacji zasadniczo nie ingeruje w strukturę parku, pozwala na wyeksponowanie jego walorów i odtworzenie pierwotnych elementów kompozycji krajobrazowej, w tym osi, otwarć, polan i nadanie im nowych funkcji. Jednocześnie pozwala na niskobudżetowe rozpoczęcie procesu rewitalizacji.

Propozycje – uczytelnienie wnętrz krajobrazowych, odtworzenie i utworzenie nowych ścieżek (kruszywo, kora), przygotowanie infrastruktury (oświetlenie, iluminacje), instalacja rampy/podium umożlwiającej ekspozycję przed ruinami pałacu. Dla mieszkańców zaproponowano – utworzenie strefy relaksu, specjalnego miejsca do odpoczynku, placu zabaw, ścieżek plenerowych. Park może być wykorzystywany jako miejsce sesji zdjęciowych nieingerujących w strukturę parku.

Mieszkańcy wnieśli poprawki do tej koncepcji. Teren wokół dawnego mauzoleum (w parku) nie powinien być przeznaczony na huczne imprezy, ale takie o charakterze bardziej duchowym z uwagi na to, że cały czas stanowi on miejsce pochówku (brak ekshumacji dwóch grobów). Ponadto mieszkańcy podnieśli kwestie uporządkowanie i zagospodarowania tego terenu. Zaprezentowany projekt „Centrum fotografii…” spotkał się z aprobatą i zgodzono się, że takie rozwiązanie jest obecnie najlepszym pomysłem na wykorzystanie tego miejsca. Pojawiła się również kwestia tego, kto jest symbolicznym właścicielem tego miejsca (mniejszość niemiecka) i potrzeba angażowania jej przedstawicieli w dalsze prace wokół pałacu.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniach.

Skip to content