Urząd Gminny  w Rudniku informuje, iż od 20 września 2022 r.  rozpoczął przyjmowanie wniosków dla podmiotów wrażliwych. Druki wniosków można pobrać na stronie rządowej lub w Urzędzie Gminy Rudnik pok. nr 7.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.  (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1 lub złożyć wniosek elektronicznie. Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia. Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,
których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.). 

 

Uwaga!

Dotyczy tylko budynków  nieprzyłączonych do sieci ciepłowniczej  i gazowej

Przyznanie przez wójta dodatku  nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku  wymagają wydania decyzji.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content