Zwołuje się XLVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 października 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXIV/212/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

 2. ustalenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik;

 3. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 – 2026;

 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, działek nr 123/3 a.m. 2 i 499/3 a.m. 6 na działkę nr 132/1 a.m. 2 położonych w Brzeźnicy;

 5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudnik;

 6. stanowiska dotyczącego skargi na nierozpatrzenie petycji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content