Zwołuje się XLVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 listopada 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2023 rok;

 2. podatku od środków transportowych na 2023 rok;

 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026;

 4. uchwalenia Statutu SPZLA w Rudniku – tekst jednolity;

 5. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok”;

 6. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu i opieki niepełnosprawnych: dzieci, uczniów oraz młodzieży;

 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu,

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2022;

 9. zmian w Uchwale Nr XXXV/331/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021 roku
  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2022 rok;

 10. rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content