Zwołuje się XLVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 21 grudnia 2022r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. budżetu Gminy Rudnik na 2023 rok;

 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym;

 5. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 – 2026;

 6. wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzowicach.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content