Zwołuje się LI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 kwietnia 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał:

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

 2. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2023 – 2027;

 3. w sprawie skargi mieszkańca Strzybnika dotyczącej utwardzenia ulicy Polnej w Strzybniku;

 4. w sprawie wniosku dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonania przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie miejscowości Rudnik (działka nr 58/113);

 5. w sprawie wniosku dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rudnik na potrzeby uzbrojenia działki nr 58/120).

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content