W dniu wczorajszym odbyła się LIII sesja Rady Gminy Rudnik, w której udział wzięli: Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, nowa radna wsi Grzegorzowice Pani Magdalena Malcharczyk oraz nowo wybrany kierownik ZWiUK w Rudniku Pan Tomasz Kostka.

Starosta Raciborski przedstawił realizację inwestycji w obecnej kadencji na terenie powiatu, w tym zrealizowane i planowane w Gminie Rudnik, podkreślił bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy Rudnik, dziękując jednocześnie za szczere i partnerskie relacje.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranej radnej Pani Magdaleny Malcharczyk.

Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Podczas sesji Rady Gminy Rudnik Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Wójt otrzymał również wotum zaufania, a samo głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Gminy Rudnik za 2022 rok.

Obszerny dokument swoją treścią obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2022 roku. Dzięki niemu również mieszkańcy zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się pracy władz samorządowych, poznać cele, na jakie wydawane są gminne fundusze i co dzięki nim zostało wykonane. Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej gminy w BIP.

Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem komisji rewizyjnej – przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik. Zagłosowano jednomyślnie.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Wójt podziękował za pozytywną ocenę ubiegłorocznej pracy, za zaufanie i owocną współpracę zarówno radnym, jak i sołtysom, radom sołeckim, pracownikom urzędu gminy, jednostkom podległym i mieszkańcom, angażującym się w życie społeczne gminy. Podziękowania skierował także do zaproszonego na posiedzenie sesji Staroście Raciborskiemu Grzegorzowi Swobodzie za bardzo dobrą współpracę na linii gmina-powiat.

Skip to content