LVI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 września 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

 2. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 4. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 5. zmiany uchwały Nr XLVIII/415/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content