Diamentowe Gody Państwa Marii i Gerarda Rudek z Rudnika

W dniu 16 listopada bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Gerard Rudek z Rudnika. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pietrowicach Wielkich, kościelny również w Pietrowicach Wielkich skąd pochodzi Pani Maria. Pan Gerard to rodowity Rudniczanin. Jubilaci poznali się na odpuście w Gamowie. Pani Maria przez 20 lat aż do emerytury pracowała w sklepie w Strzybniku oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Pan Gerard natomiast przez 40 lat pracował w Rafamecie w Kuźni Raciborskiej. Jubilaci doczekali syna i córki oraz 3 wnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Marii i Gerardowi Rudek życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

LIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 listopada 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdanie z wspólnego posiedzenia Komisji.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2024 rok;

 2. podatku od środków transportowych na 2024 rok;

 3. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;

 5. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok;

 6. przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2024 – 2028;

 7. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;

 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Rudnik – Etap II;

 9. zbycia nieruchomości lokalowej położonej w Szonowicach;

 10. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, działek nr 498/2 i 480/2 a.m.6 na działkę nr 124/1 a.m.2 położonych w Brzeźnicy;

 11. zmiany uchwały Nr XLVIII/415/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 12. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu;

 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 14. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 15. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 16. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rudniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 314/16.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2023r. o godz. 1500 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych do budżetu na 2024r.

 2. Omówienie projektu budżetu na rok 2024.

 3. Sprawy bieżące.

Skip to content