Zwołuje się LX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 20 grudnia 2023r. na godz. 15.30 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 2023;

 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 2024;

 3. budżetu Gminy Rudnik na 2024 rok;

 4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;

 5. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy Rudnik oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Rudnik – Etap II;

 7. przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami
  w zakresie jego wdrożenia.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał są dostępne pod linkiem: 

https://bip.gmina-rudnik.pl/2023.12.20-sesja-lx

 

Skip to content