Zwołuje się LXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 lutego 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

 2. przystąpienia Gminy Rudnik do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;

 3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Strzybniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/24;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik – Racibórz – Krzyżanowice – etap 1” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”;

 5. zmiany uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2024.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content