Zwołuje się LXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 kwietnia 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy Rudnik oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 2. ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz zwrot kosztów podróży;

 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 4. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 6. zmiany w budżecie gminy na rok 2024;

 7. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rudnik instrumentem płatniczym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content