III sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się III sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 czerwca 2024r. na godz. 15.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023;

  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2023 rok;

  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2024 roku”;

  5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rudnik do partnerstwa w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;

  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.;

  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.;

  8. wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie udostępnienia nieruchomości do korzystania na okres 29 lat;

  9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Grzegorzowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 677;

  10. ustalenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik;

  11. zbycia nieruchomości, działki nr 202 a.m. 2 położonej w Ponięcicach;

  12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Modzurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 8. Zakończenie obrad.

Skip to content