Konsultacje społeczne dot. utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w Rudniku

W dniach od 28.07.2022 r. do 05.08.2022 r.  trwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rudnik realizowane w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych”.

Uwagi w formie pisemnej można składać w pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy Rudnik.

Uwagi w formie elektronicznej można składać na adres email: 

inwestycyjne.rudnik@gmail.com

Ponadto zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAw9vCyap0RqzkRa3KixPwRKHMOKZwgoknHj5muynJrH5y2g/viewform?usp=sf_link

TERENY INWESTYCYJNE W MIEJSCOWOŚCI RUDNIK

W dniach od 28.07.2022 r. do 05.08.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rudnik w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych”.

W ramach konsultacji dnia 10 sierpnia br. w godz. 15:15 – 17:00 w Gminnym Centrum Informacji odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi podmiotami.
Ponadto będą zbierane uwagi w formie pisemnej i elektronicznej oraz badania ankietowe.

Zapraszamy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy – należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.Nabór dodatkowy wniosków do projektu “Unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest na terenie Gminy Rudnik”.

 

Pliki do pobrania:

PROCEDURA GRANTOWA.pdf

Deklaracja (wniosek) udziału w projekcie.pdf

Formularz rozliczenia grantu.pdf

Umowa o powierzenie grantu.pdf

Oświadczenie.pdf

Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie.pdf

Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.

Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.

Akcja wakacyjna „Poznaj swoją gminę II”

Regulamin akcji „Poznaj swoją gminę II”

 1. Akcja ma na celu popularyzowanie wiedzy o historii, ciekawostkach i atrakcjach Gminy Rudnik oraz zachęcić do aktywnego spędzania czasu w terenie.

 2. Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych w Gminie Rudnik

 3. Warunkiem udziału jest posiadanie „Paszportu uczestnika” – każdy uczeń otrzymał taki paszport w dniu odbioru świadectwa ukończenia roku szkolnego 2021/2022. Paszport jest własnością jednej osoby (nie: grupy), której imię i nazwisko jest wpisane na pierwszej stronie. Swoje imię i nazwisko uczestnik wpisuje samodzielnie lub wpisuje rodzic/opiekun prawny. Jeden uczeń może otrzymać tylko 1 nagrodę, na podstawie 1 paszportu.

 4. W paszporcie jest miejsce na odcisk pieczątek. Możliwe jest pozyskanie maksymalnie 4 pieczątek w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Odcisk pieczęci otrzymuje się po zwiedzeniu miejsca, w dniach i godzinach jego udostępnienia. Miejsca do zwiedzenia:

 • Łubowice – ruiny zamku, Muzeum Eichendorffa,

 • Sławików – zwiedzanie ruin pałacu i parku, wysłuchanie opowiadania przewodnika,

 • Rudnik – Izba Tradycji przy Gminnej Bibliotece Publicznej

 • Gamów – Muzeum Pożarnictwa przy ul. Długiej 48

 1. Pozyskanie czterech różnych pieczątek uprawnia uczestnika do ubiegania się o nagrodę. W tym celu uczestnik musi zgłosić się z wypełnionym paszportem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku lub w jej Filii w Łubowicach w terminie do 3o września 2022 r. Pieczątkę Gminy Rudnik otrzymuje uczestnik przy odbiorze nagrody. Przekazanie nagród nastąpi w październiku 2022 r. – miejsce i tryb odbioru zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Organizatorzy akcji życzą przyjemnego czasu wakacji i wielu miłych wrażeń podczas poznawania atrakcji Gminy Rudnik!

Informacja o dostępności miejsc do zwiedzania w akcji „Poznaj swoją gminę II”:

 1. Ruiny zamku w Łubowicach – bez ograniczeń czasowych, Muzeum Eichendorffa: po wcześniejszym umówieniu, tel. 32 410 66 02

 2. Pałac i park w Sławikowie: niedziele w godz. 12.00 – 17.00

 3. Izba Tradycji w dniach i godzinach pracy stacjonarnej GBP w Rudniku: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 10:00 – 17:00.

 4. Muzeum Pożarnictwa w Gamowie: 7 dni w tygodniu, w godz. 9.00 – 18.00

90 rocznica urodzin Pani Gertrudy Jasny z Ponięcic

W dniu 23 czerwca bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Gertruda Jasny z Ponięcic. Jubilatka urodziła się i całe życie mieszka w Ponięcicach. Pracowała w PZGS-ie w Raciborzu oraz w raciborskim szpitalu jako salowa. Doczekała 3 dzieci, 5 wnuków oraz 5 prawnuków.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Gertrudzie życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

Skip to content