III sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się III sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 20 grudnia 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;

  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

  3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

  4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

  5. Uchwała budżetowa Gminy Rudnik na 2019r.

 3. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie obrad.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na rok 2019.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019r.

3. Sprawy bieżące.

II sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się II sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 6 grudnia 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wręczenie Radnemu zaświadczenia o wyborze.

 4. Ślubowanie Radnego Gminy Rudnik.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 6. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • wspólnego posiedzenia komisji.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady;

  2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

  3. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”;

  4. wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa;

  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

  6. zmiany w budżecie gminy na rok 2018;

  7. zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

 

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 1600 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności GKRPA.

 2. Przygotowanie do „Akcji Zima”.

 3. Sprawy bieżące.

XXXIX sesja Rady Gminy

Zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 sierpnia 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2018/2019;

 2. zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2018r. dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 3. stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 4. upoważnienia Wójta Gminy do złożenia odpowiedzi na skargę;

 5. zmiany w budżecie gminy na rok 2018.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Referaty

Referat Organizacyjno – Prawny 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Prawnego należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
  3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,
  5. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  6. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  7. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych Referatów.
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i samodzielnymi stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
  2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
  3. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady,
  6. protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,
  7. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
  8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
  9. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  4. ewidencja czasu pracy pracowników.
 4. prowadzenie archiwum,
 5. prowadzenie obsługi w zakresie informatyki w urzędzie.
 6. przygotowywanie projektów, przechowywanie i udostępnianie i ogłaszanie aktów prawa miejscowego,
 7. prowadzenie ewidencji ludności,
 8. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w tym:
  1. ewidencja przedsiębiorców,
  2. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 9. prowadzenie gospodarki materiałowej, a w szczególności:
  1. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  2. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  3. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy z zakresu księgowości budżetowej i podatkowej oraz płace, a w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy w tym:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
  7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.
 14. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wydatków osobowych i nagród z zakładowego funduszu nagród,
 15. nadzorowanie obsługi świadczeń rodzinnych realizowanych przez GOPS.

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury

Do zadań Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury należą:

 1. zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i w tym:
  1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
  2. ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  3. przygotowywanie kosztorysów ofertowych,
  4. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  5. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  6. komunalizacja gruntów,
  7. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  8. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim . zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  9. wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
  10. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
  11. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  12. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  13. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  14. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  15. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  16. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  17. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  18. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  19. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  20. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
  21. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 2. zadania z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa w tym:
  1. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
  2. ochrony i kształtowania środowiska,
  3. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 3. nadzorowanie prac z zakresu drogownictwa,
 4. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.

Do osoby na stanowisku inspektora d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. przygotowywania projektów w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,
  2. przygotowywania projektów kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. organizowania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  6. przygotowywania projektów aktów powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  7. przygotowywania projektów ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego w zakresie objętym ustawa o systemie oświaty.
 2. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 4. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 5. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Stanowiska

Stanowiska:

Inspektor d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu

Do osoby na stanowisku inspektora d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. przygotowywania projektów w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,
  2. przygotowywania projektów kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. organizowania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  6. przygotowywania projektów aktów powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  7. przygotowywania projektów ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego w zakresie objętym ustawa o systemie oświaty.
 2. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 4. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 5. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Inspektor d/s zamówień publicznych

Do osoby na stanowisku inspektora d/s zamówień publicznych należy:

 1. koordynacja postępowań w zakresie zamówień publicznych, w tym nadzoru nad właściwym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych urzędu gminy,
 3. współpraca z właściwymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 4. prowadzenie centralnego rejestru umów,

Inspektor d/s obrony cywilnej

Do osoby na stanowisku inspektora d/s obrony cywilnej należą zadania związane z obronnością kraju a w szczególności dotyczące:

 1. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek klęsk żywiołowych lub wojny,
 2. współdziałania z organami wojskowymi,
 3. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 4. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
 5. tworzenia formacji obrony cywilnej,
 6. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 7. świadczeń na rzecz obrony,
Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
Do osoby na stanowisku pełnomocnika d/s informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci informatycznych,
 3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Skip to content