Stanowiska

Stanowiska:

Inspektor d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu

Do osoby na stanowisku inspektora d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. przygotowywania projektów w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,
  2. przygotowywania projektów kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. organizowania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  6. przygotowywania projektów aktów powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  7. przygotowywania projektów ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego w zakresie objętym ustawa o systemie oświaty.
 2. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 4. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 5. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Inspektor d/s zamówień publicznych

Do osoby na stanowisku inspektora d/s zamówień publicznych należy:

 1. koordynacja postępowań w zakresie zamówień publicznych, w tym nadzoru nad właściwym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych urzędu gminy,
 3. współpraca z właściwymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 4. prowadzenie centralnego rejestru umów,

Inspektor d/s obrony cywilnej

Do osoby na stanowisku inspektora d/s obrony cywilnej należą zadania związane z obronnością kraju a w szczególności dotyczące:

 1. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek klęsk żywiołowych lub wojny,
 2. współdziałania z organami wojskowymi,
 3. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 4. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
 5. tworzenia formacji obrony cywilnej,
 6. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 7. świadczeń na rzecz obrony,
Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
Do osoby na stanowisku pełnomocnika d/s informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci informatycznych,
 3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Kierownictwo

Wójt Gminy Rudnik – Alojzy Pieruszka

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem wszystkich pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Sekretarz – Karina Lassak

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie projektów wydzielenia samodzielnych stanowisk pracy,
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami, referendami,
 11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli wewnętrznych,
 12. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianiu obywatelom dokumentów na zasadach określonych w statucie gminy,
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 14. Sekretarz jest kierownikiem Referatu Organizacyjno-Prawnego.

Skarbnik- Roman Nowak 

Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 3. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 4. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 5. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.
 6. Skarbnik jest kierownikiem Referatu Finansowego.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego -Sabina Zięć

Do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 7. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
Skip to content