Zwołuje się XXXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 marca 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie XXXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 • Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej, w tym roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim;
 • Oświatowej; Komunalnej.
 • Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 • Przyjęcie uchwał w sprawie:
 • podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy;
 • przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku”;
 • udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik;
 • utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik;
 • utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Rudnik oraz nadanie jej statutu.
 • Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad.
Skip to content