Komisarz Wyborczy w Bielsko Białej Postanowieniem zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Rudnik w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Rudnik.

Zwołuje się pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Rudnik na dzień 22 listopada 2018r. na godzinę 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji przez najstarszego wiekiem Radnego do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik.
  2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie Radnych Gminy Rudnik.
  4. Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik:
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  • zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
  • przeprowadzenie tajnego głosowania;
  • ogłoszenie wyniku głosowania;
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5. Przejęcie dalszego prowadzenia obrad Sesji od Radnego Seniora przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik.

6. Informacja Wójta Gminy o sytuacji gospodarczej Gminy.

7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Rudnik.

8. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Rudnik.

9. Ukonstytuowanie się Komisji stałych.

10.Podjęcie uchwał.

11.Sprawy organizacyjne.

12.Zakończenie sesji.

Skip to content