Zwołuje się V sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 marca 2019r. na godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie V sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej, w tym roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023;
 2. zmiany uchwały Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 – 2021;
 3. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;
 4. przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2019 roku”
 5. zbycia nieruchomości;
 6. powołania Rady Społecznej SPZLA w Rudniku;
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik;
 8. zmian w Statucie Gminy Rudnik;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.
Skip to content