Zwołuje się VII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 maja 2019r. na godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 2. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 3. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom;
 4. oddania w najem nieruchomości;
 5. zbycia nieruchomości;
 6. zmiany uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik;
 7. przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik;
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
 9. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;
 10. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie;
 11. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”;
 12. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”.
 13. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

Skip to content