Zwołuje się XI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 października 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • rewizyjnej;

 • komunalnej;

 • wspólnej;

 • skarg, wniosków i petycji.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2020r.;

 2. podatku od środków transportowych na 2020r.;

 3. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

 4. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rudnik;

 5. wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa;

 6. nabycia nieruchomości;

 7. zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 8. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;

 11. odpowiedzi na skargę.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content