Zwołuje się XIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 stycznia 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie XIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

IV. Sprawozdania z działalności Komisji:

  • Oświatowej;

  • Komunalnej. 

V. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

VI. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2019/2020;

  2. zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku;

  3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;

  4. zbycia nieruchomości;

  5. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym;

  6. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

VII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad.

Skip to content