Regulamin dyżuru wakacyjnego

Samorządowego Przedszkola w Rudniku
w lipcu 2020r.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny – lipiec 2020r. określa:

 • Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),

 • art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

 • Zarządzenie Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r.z Załącznikiem – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 2

Przedszkole w Rudniku będzie pełnić dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Liczba miejsc na okres wakacji – lipiec wynosi 16.

O przyjęciu dzieci będą decydowały następujące kryteria:

 1. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Dzieci rodziców pracujących zawodowo lub we własnym gospodarstwie rolnym

 3. Dzieci uczęszczające do danego przedszkola

 4. Kolejność zgłoszeń

W okresie dyżuru przedszkole będzie czynne w godzinach od 7 do 16.

Dyżur odbędzie się, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wyniesie co najmniej 7.§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka w okresie letnim, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.gmina-rudnik.pl, na mailach danej grupy, What`s App lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 8.06 do 23.06.2020r.

 2. Lista dzieci przyjętych na okres letni podana zostanie do publicznej wiadomości dnia 23.06.2020r.

§ 5

Na dyżur letni nie będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających poza Gminą Rudnik.

§6

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na okres letni wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

§ 7

Pozostałe zasady organizacji dyżuru letniego określa Załącznik do Zarządzenia Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r. – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 8

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Renata Rybka

(podpis dyrektora przedszkola)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Rudniku na lipiec 2020 r.

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ……… do ………

 1. Informacje o dziecku

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 
 1. Informacje o rodzicach/opiekunach

 

Dane matki/opiekunki

Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

   

Adres zamieszkania

   

Telefon kontaktowy

   

Miejsce pracy (pełna nazwa)

   

Telefon do zakładu pracy

   
 1. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

 1. informacje zdrowotne…………………………………………………………………

 2. informacje o żywieniu ……………………………………………………………….

 3. inne informacje o dziecku……………………………………………………………

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

 1.  
     
 1.  
     
 1.  
     
 1. Zobowiązanie rodziców/opiekunów

Zobowiązuję się do:

 • przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 • uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu,

 • przestrzegania postanowień statutu placówki.

……………………………………

(miejscowość, data)

……………………..………….….…………………….

(czytelny podpis ojca/opiekuna, matki/opiekunki )

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

 1. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jako rodzic/ opiekun prawny

wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących

objawów chorobowych.

…………………..podpisy rodziców /opiekunów 1. Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów

 1. O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformujemy dyrektora Przedszkola.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów 1. Pracujemy zawodowo, w miesiącu lipcu nie możemy zapewnić opieki naszemu dziecku i nie korzystamy z urlopu wypoczynkowego

…………………..podpisy rodziców/opiekunówKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Skip to content