Zwołuje się zdalną XVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 18 czerwca 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Komunalnej;

 • wspólnej Komisji.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2019.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2019r.;

 4. przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020 – 2032;

 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2020 z 7 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

 6. zmiany uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik;

 7. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 8. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ponięcice;

 9. przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku;

 10. założenia Przedszkola w Szonowicach;

 11. założenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudniku;

 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 13. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 14. zmiany Uchwały Nr XIII/116/2019 r. Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 15. utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Rudnickiej,

 16. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

 

Skip to content