Zwołuje się zdalną XIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 sierpnia 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 2. zmiany Statutu Gminy Rudnik;

 3. wprowadzenia świadczenia na rzecz rodziny „Rudnicki bon żłobkowy” i określenia szczegółowych zasad przyznawania;

 4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi;

 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2019r.;

 7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku;

 8. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 roku;

 9. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021;

 10. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 12. zbycia nieruchomości;

 13. zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym;

 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 15. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 17. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content