Zwołuje się zdalną XX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 września 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • wspólnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik;

 2. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;

 3. zmiany Statutu SPZLA w Rudniku;

 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik;

 5. stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 6. zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z Budową infrastruktury technicznej”;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content