ZSP w Rudniku z prestiżowym grantem informatycznym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, jako jedyna placówka z terenu powiatu raciborskiego, już po raz drugi otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie i rozwijanie zdolności uczniów z zakresu programowania przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki uzyskanym funduszom na terenie placówki zostanie przeprowadzony cykl zajęć pozalekcyjnych z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów starszych klas.

Celem projektu jest podniesienie zainteresowania informatyką, aktywizacja dzieci i młodzieży z zakresu kodowania, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska), a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Nauczyciel informatyki w ZSP w Rudniku – pomysłodawca i opiekun projektu p. Jan Kozyra uczestniczył w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie (288h) prowadzonym na Politechnice Wrocławskiej przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Kurs w zdecydowanej większości poświęcony był zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Dzięki zdobytej wiedzy opiekun projektu poprowadzeni kółka informatyczne dla dzieci i młodzieży z ZSP w Rudniku. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku w ramach grantu otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w różnych konkursach i zawodach.

Autor: ZSP w Rudniku

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 października 2020r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

  1. Nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi w roku budżetowym 2019 – kontrola c.d.

  2. Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej podjętych w roku 2019.

Zdalna Nadzwyczajna XXI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Rudnik na dzień 9 października 2020r. na godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik;

3. zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z Budową infrastruktury technicznej”;

4. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

  1. Zamknięcie obrad sesji.

Skip to content