Zwołuje się zdalną XXI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Rudnik na dzień 9 października 2020r. na godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik;

3. zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z Budową infrastruktury technicznej”;

4. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

  1. Zamknięcie obrad sesji.

Skip to content