Zdalna XXII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 października 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Gminy z dnia 29 września i 9 października br.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik;

 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi;

 4. przyjęcia”Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 5. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz na realizację RDRP;

 6. zmiany Uchwały Nr XIX/176/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Mamy to, kolejny Erasmus+ dla Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach

Po raz kolejny do placówki napłynęła bardzo radosna wiadomość. Okazało się, że starania o sfinansowanie projektu w ramach Akcji 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ edukacja szkolna, zakończyły się pełnym sukcesem. To już czwarty projekt tego typu realizowany w placówce oświatowej w Grzegorzowicach, która to ustawicznie dba o rozwój swojej kadry na najwyższym europejskim poziomie. Wniosek złożony przez szkołę uzyskał dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego ,,W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów na wzbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką i językami obcymi’’. Beneficjentami projektu są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. W ramach działań projektowych planowane jest podjęcie przez kadrę pedagogiczną kursów językowo-metodycznych, w takich krajach jak Niemcy, Irlandia czy Malta. Przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 11478 EUR, co stanowi równowartość kwoty 48929,57 PLN. Wszystkie działania projektowe zostały zatwierdzone do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Jest to ogromny sukces placówki, gdyż jedynie nieliczne szkoły z całej Polski uzyskały pełne finansowanie zadań projektowych. Wniosek został w całości przygotowany przez nauczyciela języka angielskiego, na którym spoczywa teraz obowiązek koordynacji działań projektowych. W planowanych na wakacyjne miesiące roku 2021 działaniach mobilnościowych za granicą weźmie udział sześcioro nauczycieli, w tym sam dyrektor placówki. To kluczowe, wyjazdowe działanie pełni bardzo ważną rolę w realizacji programu podjętego wewnątrz palcówki, którego nadrzędnym celem jest przełożenie doskonalonych kompetencji nauczyciela na sukces uczniów. Pozyskanie przez placówkę nauczycieli o wysokim poziomie kompetencji językowych i metodycznych, którzy dodatkowo posiadają wiedzę z zakresu różnych innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu matematyki i języków obcych, pozwoli placówce na pełniejszą realizację jeszcze bardziej efektywnego kształcenia uczniów. Realizacja niniejszego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia organu prowadzącego Gminy Rudnik, który swoimi działaniami aktywnie wspiera rozwój zawodowy nauczycieli w swoich placówkach oświatowych.

 

Skip to content