Informacja o laptopach pozyskane w projekcie „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

Od dnia 24 października b.r. klasy IV-VIII Szkół Podstawowych realizują kształcenie w systemie zdalnym. Aby kształcenie na odległość było skuteczne, uczniowie muszą dysponować sprzętem, który umożliwia uczestniczenie wirtualnie w lekcji, w czasie rzeczywistym.

Część uczniów, za pośrednictwem Szkół, już w marcu i maju b.r.  otrzymała sprzęt IT, pozyskany przez Gminę Rudnik, wtedy, kiedy po raz pierwszy wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła program pomocowy „Zdalna szkoła”.

 W I edycji projektu pn. „Zdalna szkoła”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł, co pozwoliło na zakup 25 laptopów dla potrzebujących uczniów. Już w trzecim dniu od terminu składania wniosków mogliśmy przekazać pozyskany sprzęt Dyrektorom szkół.

W II edycji projektu pn. „Zdalna szkoła+” Gmina Rudnik pozyskała 45.000,00 zł., za którą to kwotę zakupiła 18 kolejnych laptopów, przekazanych do najbardziej potrzebujących uczniów.

Dzięki pozyskanemu sprzętowi o dobrych parametrach, uczniowie mogą aktywnie włączyć się w codzienne zajęcia szkolne, prowadzone na odległość.

Pozyskane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Rudnik.

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć
w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Skip to content