Zwołuje się zdalną XXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 stycznia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Wspólnej;

 • Skarg, petycji i wniosków.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. łącznego rozpatrywania petycji;

 2. uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II;

 3. zmiany uchwały Nr XXII/198/2020 z dnia 28.10.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik;

 4. o przystąpieniu do scalania i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45;

 5. uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudnik na lata 2021 – 2031;

 6. zmiany budżetu na rok 2021;

 7. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content