Zdalna XXVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje sie zdalną XXVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 7 kwietnia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 4. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym;

 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik;

 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rudnik;

 9. odpłatnego przejęcia nieruchomości.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. organizuje spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego spotkanie online odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 11:00-13:00.

Spotkanie dedykowane jest szerokiej reprezentacji środowisk lokalnych poszczególnych subregionów w tym m.in.  dla przedstawicieli przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych.

Rejestracji na spotkanie należy dokonać do dnia poprzedzającego spotkanie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: https://zoom.us/meeting/register/tJAufu2prToqGNa2FJ54yFrIn2okl8Gzvq_Q

Więcej informacji:

https://ris.slaskie.pl/czytaj/marszalek_wojewodztwa_slaskiego_zaprasza_na_spotkania_konsultacyjne_w_subregionach_projektu_regionalnej_strategii_innowacji_wojewodztwa_slaskiego_2030

Ostatni moment na złożenie wniosków w 2 naborach finansowanych z PROW 2014-2020

Agencja kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

W przypadku inwestycji mających na celu ochronę wód przed azotanami wsparcie finansowe w wysokości do 100 tys. zł może otrzymać każdy posiadacz gospodarstwa rolnego, w którym prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt. Wyjątek stanowią fermy drobiu liczące powyżej 40 000 stanowisk i hodowle trzody chlewnej powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub powyżej 750 stanowisk dla macior. Refundowane może być do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 60 proc. – w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. W trwającym naborze złożono do tej pory 937 wniosków o pomoc na kwotę ponad 72 mln zł.

Z kolei na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej pomoc z Agencji mogą otrzymać dwie grupy przedsiębiorców. Pierwszą są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji) mogą otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Drugą grupą są spółki wodne, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. O pomoc w tym naborze ubiega się jak dotąd 1064 wnioskodawców – kwota oczekiwanego przez nich wsparcia to prawie 65 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Przyjmują je również biura powiatowe Agencji. Dokumenty można zostawić we wrzutni, przesłać w formie elektronicznej (e-PUAP) lub nadać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Dostępność

Urząd Gminy w Rudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gmina-rudnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: 

Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów.

Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

Transmisje publikowane w czasie rzeczywistym, na przykład transmisja obrad Rady Gminy Rudnik.

Pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku.

Dokumenty tekstowe, tekstowo – graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku.

Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Mapy w postaci skanów arkuszy.

Treści które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej można pozyskać w alternatywny sposób zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale “Informacje zwrotne i dane kontaktowe” oraz “Procedura wnioskowo – skargowa”.  

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 25.11.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi I aktualizacji dnia: 22.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rudnik.

Osobą kontaktową jest: Jarosław Borysowicz – informatyk, e-mail: informatyk@gmina-rudnik.pl

Kontaktować można się także telefonicznie pod nr: 32 410 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą metod kontaktu udostępnionych przez instytucję. 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Rudniku

Budynek znajduje się przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Kozielskiej. Z ww. ulicy można dojechać na wózku inwalidzkim do budynku urzędu.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznaczone jest znakami pionowymi: D-18 A i T-29.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony ul. Kozielskiej, dostępne jest dla osób na wózku za pomocą rampy. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm. Przy drzwiach znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi Urzędu Gminy.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku oraz hall wejściowy są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Gminy Rudnik jest wyposażony w windę zlokalizowaną naprzeciwko wejścia. Umożliwia ona przeniesienie na pierwsze piętro, do wszystkich stref obsługi klienta.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze obok windy. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa – umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku urzędu.

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Gminne Centrum Informacji

Budynek znajduje się przy ul. Mickiewicza 2 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Mickiewicza, Szkolnej oraz Sylwestra. Wejście dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane zostało od ulicy Szkolnej.

Na parkingu przynależącym do budynku brak miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Główne wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od ulicy Mickiewicza. Wejście dla niepełnosprawnych zlokalizowane jest na elewacji północnej do którego prowadzi rampa dla niepełnosprawnych od ulicy Szkolnej. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm.

Komunikacja pozioma

Budynek jest jednokondygnacyjny, komunikacja pozioma jest bezkolizyjna, brak progów, budynek ma czytelny i intuicyjny układ komunikacyjny.

Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest z korytarza zlokalizowanego obok sali głównej. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa – umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku GCI. 

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Nabór uzupełniający do Samorządowego Przedszkola w Gamowie

Nabór uzupełniający do Przedszkola w Gamowie

Informujemy, iż w Przedszkolach w: Rudniku, Grzegorzowicach i Brzeźnicy została zakończona rekrutacja i wszystkie miejsca dostępne w powyższych przedszkolach zostały obsadzone, dlatego
nie przeprowadza się w tych placówkach naboru uzupełniającego.

Wolnymi miejscami dysponuje Przedszkole  w Gamowie, gdzie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta, w dniach 24- 31 marca 2021 r. zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.
Potrzebne wzory dokumentów zamieszczamy poniżej. Zachęcamy rodziców dzieci, które nie dostały się do innych przedszkoli ze względu na brak miejsc, o rozważenie zapisania dziecka do Przedszkola w Gamowie.

Dane placówki w Gamowie: Samorządowe Przedszkole w Gamowie, ul. Szkolna 7,  47-411 Gamów, e-mail: przedszkolegamow@o2.pl, tel. 32 410 65 31.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Gamowie

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Premia pielęgnacyjna to zryczałtowana płatność, przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw przez zwierzynę. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las,
a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.

Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2020:

– złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,

– otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy,

– wykonali zalesienie,

– złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. ARMR będzie przyjmowała wnioski także w ciągu 25 dni po upływie tego terminu, czyli do 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia przyznana premia będzie pomniejszono 1 proc.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

„Smok Wawelski” w Przedszkolu w Grzegorzowicach

Dnia 16 marca 2021 r. przybył do Przedszkola w Grzegorzowicach Teatr Lalek „Kukiełka” z przedstawieniem „Smok Wawelski”. Dzieci były zachwycone scenografią, lalkami oraz przedstawioną historią. Teatrzyk przeniósł ich  w magiczny, baśniowy świat. Przed spektaklem przedszkolaki przypomniały sobie jak należy zachowywać się podczas występów. W trakcie przedstawienia nie zabrakło efektów specjalnych takich jak: bańki, czy muzyka, co  wprawiło dzieci w zachwyt i na pewno długo zapamiętają i występ, i treść legendy.

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. 

Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

 

Skip to content