Zwołuje się zdalną XXVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 maja 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szonowicach;

 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz WINDPOWER GAMÓW Sp. z o.o.;

 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rudniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 387/1; 387/2 i 387/3;

 5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II;

 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2020 rok;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 9. nadania nazwy rondu stanowiącego skrzyżowanie dróg nr: DK 45, nowy ślad DW 421, DP 3514S w miejscowości Rudnik.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content