Zwołuję się XXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 15 lipca 2021r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2020.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2020r.;

 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz WINDPOWER GAMÓW Sp. z o.o.;

 5. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Modzurowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/1;

 6. zbycia nieruchomości, działki nr 44/1 położonej w Rudniku;

 7. scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45;

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content