XXXII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 października 2021r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

 4. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej;

 6. zbycia nieruchomości, działki nr 44/3 położonej w Rudniku;

 7. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rudniku;

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 9. zmiany Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 grudnia 2020r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 10. przekazania skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica do rozpatrzenia do Wojewody Śląskiego;

 11. skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik;

 12. skargi mieszkanki Gminy Rudnik na przewlekłość udzielenia informacji publicznej;

 13. przekazania wniosku mieszkanki Gminy do Wójta Gminy Rudnik;

 14. skargi mieszkanki Gminy Rudnik na temat informacji publicznej oraz celowości i racjonalności polityki zatrudnienia;

 15. pozostawienia bez rozpoznania petycji w sprawie przywrócenia komunikacji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

KRUS zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Placówka Terenowa KRUS w Raciborzu informuje, że trwa kurs e-learningowy dla dzieci organizowany przez Centralę  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie .
KRUS zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.

            Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy

3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mailhulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl.

KONKURS KRUS DLA ROLNIKÓW – NAGRODY WARTOŚCI 500 ZŁ- II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – “Rola Rolnika, by upadku unikał”.

Biuro Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – “Rola rolnika, by upadku unikał”.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prewencją zdarzeń najczęciej zgłaszanych do Kasy –  upadków osób.  KONKURS TRWA DO 20 LISTOPADA 2021 r.  

100 uczestników konkursu, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 500 zł .

Zasady uczestnictwa udziału w konkursie określa jego regulamin, dostępny na stronie internetowej krus

( www.krus.gov.pl)  

REJESTRACJA KONKURSOWA  – LOGOWANIE na stronie pod adresem: bezpieczenstwo.krus.gov.pl   

  Test z bezpieczeństwa dla rolników (krus.gov.pl) 

Regulamin konkursu – tutaj

KRUS informuje: „Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów

W listopadowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem
z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom tzw. „czternastą emeryturę”. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w styczniowych terminach płatności 2022 r. 

            Informujemy, iż nie trzeba składać wniosku, aby otrzymać świadczenie – „czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu osobom, które w dniu 31 października 2021 r. mają prawo do jednego z poniżej wymienionych świadczeń:

 • emerytury rolniczej;
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy;
 • renty rodzinnej;
 • okresowej emerytury rolniczej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

 • 250,88 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r.), jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,
 • 250,88 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2.900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2.900 zł. 

Osoby, których świadczenie emerytalno-rentowe będzie równe lub wyższe 4.150,88 zł, nie otrzymają „czternastej emerytury”. Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje. 

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna „czternasta emerytura”, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, „czternastą emeryturę” wypłaci Kasa.

Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, „czternastą emeryturę” wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Skip to content