Zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 października 2021r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

 4. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej;

 6. zbycia nieruchomości, działki nr 44/3 położonej w Rudniku;

 7. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rudniku;

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 9. zmiany Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 grudnia 2020r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 10. przekazania skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica do rozpatrzenia do Wojewody Śląskiego;

 11. skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik;

 12. skargi mieszkanki Gminy Rudnik na przewlekłość udzielenia informacji publicznej;

 13. przekazania wniosku mieszkanki Gminy do Wójta Gminy Rudnik;

 14. skargi mieszkanki Gminy Rudnik na temat informacji publicznej oraz celowości i racjonalności polityki zatrudnienia;

 15. pozostawienia bez rozpoznania petycji w sprawie przywrócenia komunikacji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content