W ramach ogłoszonego naboru projektów do Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest doposażenie uczniów  szkół podstawowych oraz średnich w sprzęt komputerowy, Gmina Rudnik zaprasza do składania zgłoszeń.

Osoby kwalifikujące się do składania zgłoszeń  muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. być uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2021/2022
  2. zamieszkiwać Gminę Rudnik,
  3. być członkiem rodziny  – krewnym w linii prostej osoby, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej oświadczenie  we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.  do godz.15.00.


Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest kompletnie wypełnione i podpisane Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udzielamy pod nr tel. 32/410 64 28 w. 119

Wzory oświadczeń do pobrania poniżej:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego- PDF

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) – PDF

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – PDF

Szczegóły Programu można poznać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Skip to content