Zwołuje się zdalną XXXV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 grudnia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. budżetu Gminy Rudnik na 2022 rok;

 3. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 5. zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej;

 6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, działek nr 743/5,743/8, 746/2 i 750/4 a.m.1 położonych w Rudniku;

 7. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2022 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content